Kuulutuste avaldamise reeglid

 1. Kuulutuste avaldamise reeglid on kasutamislepingu lahutamatu osa.
 2. Kuulutuste avaldamise reeglid reguleerivad suhteid kasutaja ja DoDo OÜ www.dodo.ee internetilehekülje kasutamisel kasutaja kuulutuste avaldamisel www.dodo.ee internetileheküljel.
 3. Kasutaja on iga vähemalt 14-aastane füüsiline isik ja iga juriidiline isik, kes on registreeritud www.dodo.ee internetileheküljel.
 4. Kuulutus on iga kasutaja poolt www.dodo.ee internetileheküljel avaldatud kuulutus, mille sisu on kasutaja poolt pakutavate teenuste ja toodete müük ning vahetus muude teenuste ja toodete vastu, ning oksjon, mille sisu on kasutaja poolt pakutavate teenuste ja toodete müük.
 5. Oksjoni sisestamiseks ja oksjonil osalemiseks pakkumiste tegemisel www.dodo.ee internetileheküljel registreerib kasutaja ennast www.dodo.ee internetileheküljel isikut tõendava dokumendiga.
 6. www.dodo.ee internetilehekülje kasutamisel on kasutajal õigus:
  1. sisestada kuulutused www.dodo.ee internetileheküljel;
  2. esitada küsimused DoDo OÜ-le ja teistele kasutajatele www.dodo.ee internetileheküljel loodud konto, elektroonilise aadressi või kontakttelefoni vahendusel;
  3. vastata DoDo OÜ ja teiste kasutajate küsimustele www.dodo.ee internetileheküljel loodud konto, elektroonilise aadressi või kontakttelefoni vahendusel;
  4. anda tagasisidet kuulutuste ja teiste kasutajate kohta www.dodo.ee internetileheküljel loodud konto, elektroonilise aadressi või kontakttelefoni vahendusel.
  5. teha pakkumised www.dodo.ee internetileheküljel avaldatud kuulutustes pakutavate teenuste ja toodete ostmiseks ja vahetamiseks muude teenuste ja toodete vastu.
 7. Kasutajal ei ole õigust tema poolt www.dodo.ee internetileheküljel avaldatud oksjoni, mille kohta on tehtud vähemalt 1 (üks) pakkumine, ja selle sisu ühepoolselt muuta, peatada ja kustutada. Kui kasutaja poolt oksjonil pakutavad teenused ja tooted ei ole enam müügiks saadavad (nt on hävitatud), kasutaja on kohustatud teavitama sellest viivitamatult DoDo OÜ, kellel on õigus ühepoolselt muuta, peatada ja kustutada kasutaja avaldatud oksjoni ja selle sisu www.dodo.ee internetileheküljel.
 8. Kuulutuse sisestamisel www.dodo.ee internetileheküljele kohustub kasutaja:
  1. kasutada ainult õigeid, täpsed ja mitte eksitavad andmed kasutaja poolt pakutavate teenuste ja toodete kohta;
  2. sisestada kuulutusi selleks vastavatesse jagudesse;
  3. juhinduda kuulutuste pealkirjade sisestamisel alljärgnevatest põhimõtetest:
   1. ese peab olema nimetavas käändes ilma tehingutüübi kirjelduseta (näiteks „Vahetan“, „Müüa“, „Pakun“ jne),
   2. erinevates keeltes sisestatud kuulutusel peab olema ära toodud identne teave,
   3. pealkirjas ei või sisalduda hinnad ja kontaktandmed, samuti mis tahes üleskutsed tegevuseks (näiteks „IPHONE 5S NEVERLOCK 400 EUR TALLINNAS 51987611 TULE KIIRESTI“).
  4. võtta enda peale vastutuse kuulutuses sisalduva teabe sisu ning kuulutuses pakutavate teenuste ja toodete kvaliteedi, seisukorra, kirjelduse, kättesaadavuse ja tutvustuse tõepärasuse eest;
  5. anda oma nõusolekut endaga ühenduse võtmiseks www.dodo.ee internetileheküljel loodud konto, elektroonilise aadressi või kontakttelefoni vahendusel;
  6. avaldada kasutaja poolt pakutavate teenuste ja toodete müügi ning vahetuse puhul kolme tööpäeva jooksul sellest arvates kuulutuses, et tehing on lõpetatud;
  7. kui kasutaja poolt pakutavad teenused ja tooted ei ole enam müügiks ja vahetamiseks saadavad, v.a oksjonil pakutavad teenused ja tooted, mille kohta on tehtud vähemalt 1 (üks) pakkumine, avaldama kolme tööpäeva jooksul sellest arvates kuulutuses, et kuulutus ei ole aktiivne, või tühistada kuulutust.
 9. www.dodo.ee internetilehekülje kasutamisel on kasutajal keelatud:
  1. sisestada Eesti Vabariigi seadusandlust rikkuva sisuga kuulutusi (näiteks vägivalda, rassilise vihavaenu õhutamist, pornograafiat propageerivaid, autoriõigust rikkuvaid jms sisaldavad kuulutused);
  2. sisestada üldtunnustatud moraali- ja kõlblusnorme rikkuva sisuga kuulutusi;
  3. sisestada kuulutusi selleks mittevastavatesse jagudesse;
  4. sisestada ühesuguse sisu ja tähendusega kuulutusi;
  5. paigutada www.dodo.ee internetilehekülje hüpertekstilised viited välistele internetiressurssidele ilma DoDo OÜ poolse kirjaliku eelneva nõusolekuta;
  6. kasutada www.dodo.ee internetileheküljel välised skriptid ja väliste lehtede automaatset laadimist (kasutades näiteks "includes" või "iframe");
  7. kasutada www.dodo.ee internetileheküljel hüpikaknaid avavad skriptid;
  8. manipuleerida www.dodo.ee internetileheküljel "küpsistega";
  9. pakkuda www.dodo.ee internetileheküljel mis tahes programmide tõmbamise võimalusi;
  10. muuta www.dodo.ee internetilehekülje sisu väljaspool kuulutust;
  11. suunata www.dodo.ee internetilehekülje külastajat automaatselt ümber teistele internetilehekülgedele.
 10. DoDo OÜ-l on õigus ühepoolselt muuta kuulutuste pealkirjad ja alapealkirjad ilma kasutajat etteteatamata.
 11. DoDo OÜ-l on õigus ühepoolselt peatada ja kustutada kasutaja avaldatud kuulutusi ja nende sisu www.dodo.ee internetileheküljel ilma kasutajat etteteatamata, kui kuulutuse avaldamisest on möödunud 90 kalendripäeva.
 12. Kuulutuse audiovisuaalne sisu, sealhulgas tekst, on kuulutuse avaldamisel www.dodo.ee internetileheküljel DoDo OÜ omandis.
 13. DoDo OÜ-l on õigus ühepoolselt muuta kuulutuste avaldamise reeglites sätestatud tingimusi, mis jõustuvad alates nende www.dodo.ee internetileheküljel avaldamisest. DoDo OÜ soovitab kasutajatel aeg-ajalt üle vaadata nimetatud dokumenti jälgimaks sellesse tehtavaid muudatusi.