Kasutamisleping

Kasutamisleping on välja töötatud DoDo OÜ registreerimisnumbriga 12666313 poolt ning reguleerib suhteid www.dodo.ee internetilehekülje kasutaja (edaspidi kasutaja) ja DoDo OÜ (edaspidi DoDo OÜ) vahel (kasutaja ja DoDo OÜ nimetatakse edaspidi Pooleks või Poolteks) www.dodo.ee internetilehekülje kasutamisel.

 1. Kasutamislepingu mõisted
  1. Kasutamisleping on DoDo OÜ poolt välja töötatud dokument, mis reguleerib suhteid kasutaja ja DoDo OÜ www.dodo.ee internetilehekülje kasutamisel.
  2. Kasutaja on iga vähemalt 14-aastane füüsiline isik ja iga juriidiline isik, kes on registreeritud www.dodo.ee internetileheküljel.
  3. www.dodo.ee ja www.dodo.ee internetilehekülg on www.dodo.ee internetileheküljel asuv virtuaalne keskkond, selle internetialamleheküljed ning internetileheküljed ja internetialamleheküljed sotsiaalsetes internetivõrgustikes, mis kuuluvad DoDo OÜ-le.
  4. Registreerimine on toiming, millega kasutaja registreerib ennast www.dodo.ee internetileheküljel, millega kasutaja kinnitab järgmist:
   1. füüsilisest isikust kasutaja on vähemalt 14-aastane,
   2. juriidilisest isikust kasutaja on õigusvõimeline,
   3. kasutajal on kõik Eesti Vabariigi seadusandlusest tulenevad õigused www.dodo.ee internetilehekülje kasutamiseks,
   4. kasutaja on kasutamislepingu ja selle lahutamatute osade tingimustega tutvunud, nõus ning kohustub neid täitma.
   5. kasutaja saab täielikult ja raskusteta aru kõikidest kasutamislepingus sisalduvatest sätetest ning mõistab täielikult, et www.dodo.ee internetilehekülje kasutamisega võivad tema jaoks kaasneda juriidiliselt siduvad kohustused osta, müüa või vahetada www.dodo.ee internetileheküljel pakutud teenuseid ja tooteid.
  5. Lisaks kasutamislepingu punktides 1.4.1. - 1.4.5. sätestatule kinnitab 14-18 aastane kasutaja registreerimisega ja iga toimingu tegemisega www.dodo.ee internetileheküljel, et:
   1. kasutaja teeb www.dodo.ee internetileheküljel pakkumisi vahendite arvelt, mis on tema kasutusse selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks andnud seaduslik või lepinguline esindaja või esindaja nõusolekul kolmas isik;
   2. kasutajal on pakkumiste tegemiseks seadusliku või lepingulise esindaja nõusolek sellise pakkumisega kaasneva(te)sse tehingu(te)sse astumiseks ja sellega seotud kohustuste võtmiseks.
  6. Konto on kasutaja virtuaalne konto www.dodo.ee internetileheküljel.
  7. Kuulutus on iga kasutaja poolt www.dodo.ee internetileheküljel avaldatud kuulutus, mille sisu on kasutaja poolt pakutavate teenuste ja toodete müük ning vahetus muude teenuste ja toodete vastu, ning oksjon, mille sisu on kasutaja poolt pakutavate teenuste ja toodete müük. Kuulutuse audiovisuaalne sisu, sealhulgas tekst, on kuulutuse avaldamisel www.dodo.ee internetileheküljel DoDo OÜ omandis.
  8. Oksjoni sisestamiseks ja oksjonil osalemiseks pakkumiste tegemisel www.dodo.ee internetileheküljel registreerib kasutaja ennast www.dodo.ee internetileheküljel isikut tõendava dokumendiga.
  9. Teenus on DoDo OÜ poolt kasutajale osutatav teenus.
 2. Hinnakiri on dokument, milles on määratud hinnad (tariifid, tasud jms) DoDo OÜ poolt kasutajale pakutavate teenuste eest. Hinnakiri on kasutamislepingu lahutamatu osa.
 3. Konfidentsiaalsuse kokkulepe on dokument, mis reguleerib suhteid kasutaja ja DoDo OÜ www.dodo.ee internetilehekülje kasutamisel kasutaja andmete osas, milliseid on võimalik saada ja kasutada DoDo OÜ poolt kasutaja www.dodo.ee internetilehekülje kasutamisel. Konfidentsiaalsuse kokkulepe on kasutamislepingu lahutamatu osa.
 4. Kuulutuste avaldamise reeglid on dokument, mis reguleerib suhteid kasutaja ja DoDo OÜ www.dodo.ee internetilehekülje kasutamisel kasutaja kuulutuste avaldamisel www.dodo.ee internetileheküljel. Kuulutuste avaldamise reeglid on kasutamislepingu lahutamatu osa.
 5. Kasutaja õigused, kohustused ja vastutus
  1. Kasutajaks on õigus registreerida iga vähemalt 14-aastane füüsiline isik ja iga õigusvõimeline juriidiline isik.
  2. Igal kasutajal on õigus registreerida ja kasutada www.dodo.ee internetileheküljel ainult ühte kontot.
  3. Kasutaja on kohustatud edastama www.dodo.ee internetileheküljel registreerimisel ja www.dodo.ee internetilehekülje kasutamisel ainult õigeid, täpsed ja mitte eksitavad andmed enda ning kasutaja poolt pakutavate teenuste ja toodete kohta.
  4. Kasutaja vastutab iseseisvalt enda kohta valeandmete edastamise eest www.dodo.ee internetileheküljel registreerimisel ja www.dodo.ee internetilehekülje kasutamisel.
  5. Kasutaja vastutab iseseisvalt tema poolt www.dodo.ee internetileheküljel avaldatud kuulutuste sisu, kuulutustes pakutavate teenuste ja toodete kvaliteedi, seisukorra, kirjelduse, kättesaadavuse ja tutvustuse õigsuse eest.
  6. Kuulutuses pakutava teenuse ja toote hinnale ning oksjonil väljakujunenud hinnale võib kasutaja (müüja) nõuda teiselt kasutajalt (ostjalt) lisaks ainult saatmiskulude hüvitamist mõistlikus suuruses.
  7. Kasutaja kohustub käituma www.dodo.ee internetileheküljel registreerimisel ja www.dodo.ee internetilehekülje kasutamisel vastavalt kasutamislepingu ja selle lahutamatute osade tingimustes sätestatule, headele kommetele ning Eesti Vabariigi seadusandlusele.
  8. Oksjoni sisustatud kasutaja kohustub mitte tõstma kunstlikult oksjonil pakutava teenuse ja toote hinda, sisestades ise või seotud isikute kaudu pakkumisi enda poolt oksjonil pakutavale teenusele ja tootele.
  9. Oksjoni sisustatud kasutaja kohustub müüma oksjonil pakutava teenuse ja toote rahaliselt kõrgeima pakkumise teinud kasutajale, v.a juhul kui kasutamislepingus ei ole sätestatud teisiti.
  10. Oksjoni sisustatud kasutaja kohustub mitte müüma oksjonil pakutava teenuse ja toote oksjoniväliselt kuni oksjoni lõppemiseni ja pärast oksjoni lõppemist juhul, kui oksjonil pakutava teenuse ja toote kohta on tehtud vähemalt 1 (üks) pakkumine.
  11. Oksjonil osalenud kasutaja, kes on teinud rahaliselt kõrgeima pakkumise, kohustub ostma oksjoni sisustatud kasutajalt oksjonil pakutava teenuse ja toote, v.a juhul kui kasutamislepingus ei ole sätestatud teisiti.
  12. Oksjoni sisustatud kasutaja ja oksjonil osalenud kasutaja, kes on teinud rahaliselt kõrgeima pakkumise, on kohustatud vahetama asjasse puutuvat informatsiooni 7 (seitsme) päeva jooksul pärast oksjoni lõppemist.
  13. Oksjoni sisustatud kasutaja kohustub mitte avaldama kuulutuses ja suhtlemisel teiste kasutajatega oma isiklikke kontaktandmeid, v.a juhul kui soovitakse teenuse või tootega tutvuda. DoDo OÜ võib kontaktandmete avaldamist tõlgendada kui soovi müüma oksjonil pakutava teenuse ja toote oksjoniväliselt.
  14. Kasutaja on kohustatud viivitamatult teatama DoDo OÜ-le kõikvõimalikest probleemidest www.dodo.ee internetileheküljel registreerimisel ja www.dodo.ee internetilehekülje kasutamisel.
  15. Kasutaja on kohustatud viivitamatult teatama DoDo OÜ-le asjaoludest, mis võivad takistada kasutamislepingu ja selle lahutamatute osade tingimuste nõuetekohast täitmist.
  16. Kasutaja on kohustatud hoiduma kõigist tegevustest, mis võiksid tekitada www.dodo.ee internetilehekülje infrastruktuurile ülemäärast koormust.
  17. Kasutaja on kohustatud hoiduma mis tahes automaatsete programmide kasutamisest www.dodo.ee internetileheküljel sisalduva teabe kogumiseks ja kasutamiseks või sellele ligipääsu saamiseks.
  18. Kasutaja on kohustatud andma oma avaldatud kuulutuste audiovisuaalse sisu, sealhulgas teksti, DoDo OÜ omandisse.
  19. Kasutaja annab www.dodo.ee internetileheküljel registreerimisega ja www.dodo.ee internetilehekülje kasutamisega DoDo OÜ-le oma nõusoleku kasutaja isikuandmete töötlemiseks, kasutamiseks ja teadete saatmiseks.
  20. Kasutajal on alati võimalik loobuda DoDo OÜ poolt edastatud teadete saamisest.
  21. Kasutaja kannab kasutamislepinguga ja selle lahutamatute osadega võetud kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest kasutamislepingus ja selle lahutamatutes osades ja Eesti Vabariigi seadusandluses ettenähtud vastutust.
  22. Kasutajal on alati õigus kontot sulgeda, kui tal on täidetud kõik kasutamislepingus ja selle lahutamatutes osades sätestatud kohustused.
  23. Kasutajal ei ole õigust tema poolt www.dodo.ee internetileheküljel avaldatud oksjoni, mille kohta on tehtud vähemalt 1 (üks) pakkumine, ja selle sisu ühepoolselt muuta, peatada ja kustutada.
  24. Kui kasutaja poolt oksjonil pakutavad teenused ja tooted ei ole enam müügiks saadavad (nt on hävitatud), teavitada sellest viivitamatult DoDo OÜ, kellel on õigus ühepoolselt muuta, peatada ja kustutada kasutaja avaldatud oksjoni ja selle sisu www.dodo.ee internetileheküljel.
  25. Müügi- ja vahetuslepingud sõlmivad kasutajad omavahel iseseisvalt ilma DoDo OÜ sekkumiseta ja vahenduseta.
  26. Kasutajad vastutavad iseseisvalt omavahel sõlmitud müügi- ja vahetuslepingute täitmise eest.
  27. Oksjoni sisustatud kasutajal ja oksjonil osalenud kasutajal ei ole õigust nõuda DoDo OÜ-lt oksjonil pakutava teenuse ja toote müügilepingu sõlmimist.
  28. Oksjoni sisustatud kasutaja ja oksjonil osalenud kasutaja on teadlikud, et pakkumise tegemine toob kaasa siduva oksjonil pakutava teenuse ja toote müügilepingu sõlmimise kohustuse ning et sellise kohustuse täitmata jätmisel vastutavad kasutajad kohustuse rikkumisega tekitatud kahjude eest täies ulatuses iseseisvalt.
  29. Kasutaja on teadlik, et teenuse kasutamisest tulenevatelt tehingutelt makstavate maksude deklareerimise ja maksmise kohustus lasub kasutajal.
 6. DoDo OÜ õigused, kohustused ja vastutus
  1. DoDo OÜ-l on õigus ühepoolselt muuta, peatada ja kustutada kasutaja avaldatud kuulutusi ja nende sisu www.dodo.ee internetileheküljel ilma kasutajat etteteatamata.
  2. DoDo OÜ-l on õigus ühepoolselt peatada ja kustutada kasutaja avaldatud kuulutusi ja nende sisu www.dodo.ee internetileheküljel ilma kasutajat etteteatamata, kui kuulutuse avaldamisest on möödunud 90 kalendripäeva.
  3. DoDo OÜ-l on õigus ühepoolselt muuta kasutamislepingus ja selle lahutamatutes osades sätestatud tingimusi, mis jõustuvad alates nende www.dodo.ee internetileheküljel avaldamisest. DoDo OÜ soovitab kasutajatel aeg-ajalt üle vaadata nimetatud dokumenti jälgimaks sellesse tehtavaid muudatusi.
  4. DoDo OÜ-l on õigus piirata või blokeerida kasutaja juurdepääsu www.dodo.ee internetileheküljele ja kasutaja konto www.dodo.ee internetileheküljel, kui DoDo OÜ leiab, et kasutaja või tema tegevus tekitab või võib tekitada DoDo OÜ-le või www.dodo.ee internetileheküljele võimaliku kahju, võimalikke juriidilisi probleeme või rikub Eesti Vabariigi seadusandlust, intellektuaalse omandi õigusi või muid kasutamislepingus ja selle lahutamatutes osades sätestatud kokkuleppeid ning nõuda leppetrahvi, saamata jäänud tulu ja katkenud äritegevusega seotud kulu hüvitist.
  5. DoDo OÜ-l on õigus tühistada kasutaja juurdepääsu www.dodo.ee internetileheküljele piiramist või blokeerimist ning kasutaja konto www.dodo.ee internetileheküljel piiramist või blokeerimist.
  6. DoDo OÜ-l on õigus mitte vastata kasutaja avaldustele, pöördumistele, palvetele, taotlustele või nõuetele, mis on kasutamislepingus ja selle lahutamatutes osades sätestatud tingimustega või Eesti Vabariigi seadusandlustega vastuolus.
  7. DoDo OÜ ei kanna vastutust mitte mingil juhul kasutaja poolt edastatud ja www.dodo.ee internetileheküljel kasutaja poolt avaldatud kuulutuste sisu, kuulutustes pakutavate teenuste ja toodete kvaliteedi, seisukorra, kirjelduse, kättesaadavuse ja tutvustuse õigsuse, samuti kasutajate vaheliste kokkulepete, sealhulgas pakutavate teenuste ja toodete osas, eest.
  8. DoDo OÜ ei kanna vastutust mitte mingil juhul kõigis www.dodo.ee internetilehekülje kasutajate vahelistes võimalikes vaidlustes, sealhulgas kohtueelsetes vaidlustes ja kohtulikes vaidlustes.
  9. DoDo OÜ ei kanna vastutust mitte mingil juhul ühegi kahju eest, mis tekib või võib tekkida seoses kasutaja poolt edastatud ja www.dodo.ee internetileheküljel kasutaja poolt avaldatud kuulutuste ja nende sisu kasutamisega või kuulutuste ja nende sisu kasutamise võimatusega.
  10. DoDo OÜ ei osale ise (ei agendina, maaklerina, komisjonärina, esindajana ega muul viisil) kasutajate vahel sõlmitavates müügi- ja vahetuslepingutes või muudes tehingutes. DoDo OÜ ei ole kasutaja agent, maakler, esindaja, komisjonär vms.
  11. DoDo OÜ kohustub tagama hinnakirjas loetletud teenuste osutamist, juhul kui see ei riku kasutamislepingus ja selle lahutamatutes osades sätestatud tingimusi või Eesti Vabariigi seadusandlust.
  12. DoDo OÜ ei kohustu tagama hinnakirjas loetletud teenuste osutamist, juhul kui DoDo OÜ leiab, et see rikub kasutamislepingus ja selle lahutamatutes osades sätestatud tingimusi, Eesti Vabariigi seadusandlust, kahjustab DoDo OÜ mainet ja on majanduslikult kahjulik DoDo OÜ-le, samuti on võimatu vääramatu jõu, tehniliste põhjuste või muude asjaolude tõttu, mis kahjustab kasutaja, teiste kasutajate või DoDo OÜ huve.
  13. DoDo OÜ ei osale kasutajate vahel sõlmitavates müügi- ja vahetuslepingutes.
  14. DoDo OÜ ei vastuta kasutajate vahel sõlmitud müügi- ja vahetuslepingute täitmise eest.
  15. DoDo OÜ ei vastuta oksjoni sisustatud kasutaja ja oksjonil osalenud kasutaja vahel oksjonil pakutava teenuse ja toote müügilepingu sõlmimise eest.
  16. DoDo OÜ ei vastuta kasutaja kohustuse rikkumisega tekitatud kahjude eest.
  17. DoDo OÜ ei vastuta teenuse kasutamisest tulenevatelt tehingutelt kasutajatel tekkitavate maksude deklareerimise ja maksmise kohustuse eest.
  18. DoDo OÜ kohustub mitte avaldama kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud kasutamislepinguga ja selle lahutamatute osadega ning Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud juhtudel.
 7. Teenuste hind ja teenuste eest tasumine
  1. www.dodo.ee internetileheküljel registreerimise, www.dodo.ee internetilehekülje kasutamise ja DoDo OÜ poolt kasutajale pakutavate teenuste hinnad (tariifid, tasud jms) on määratud hinnakirjas.
  2. Hinnakiri on kasutamislepingu lahutamatu osa.
  3. Kasutaja on kohustatud hinnakirjaga tutvuma.
  4. www.dodo.ee internetileheküljel registreerimisega ja teenuse tellimisega kinnitab kasutaja, et ta on hinnakirjaga tutvunud.
  5. Kasutaja vastutab iseseisvalt DoDo OÜ teenuste maksmisel väliste maksesüsteemide kaudu nende maksejuhiste korrektse järgimise eest ning DoDo OÜ ei garanteeri tasutud summade kättesaamist.
  6. DoDo OÜ ei vastuta mitte mingil juhul mis tahes kahjude eest, mis tulenevad tasutud summade kättesaamatusest. Makse sooritamise probleemide puhul tuleb kasutajal pöörduda teda teenindava operaatori poole.
  7. DoDo OÜ-l on õigus kasutaja poolt tasutud summadest kasutamata osasid kasutajale mitte tagastada.
 8. Kasutamislepingu rikkumine
  1. Kasutamislepingu rikkumiseks on:
   1. www.dodo.ee internetileheküljel kasutajaks registreerimine füüsilise isiku poolt, kes ei ole vähemalt 14-aastane;
   2. www.dodo.ee internetileheküljel kasutajaks registreerimine juriidilise isiku poolt, kes ei ole õigusvõimeline;
   3. kasutaja poolt www.dodo.ee internetileheküljel mitme konto registreerimine ja kasutamine;
   4. kasutaja konto üleandmine kolmandatele isikutele ilma DoDo OÜ poolse eelneva kirjaliku nõusolekuta;
   5. kasutaja poolt enda ning kasutaja poolt pakutavate teenuste ja toodete kohta ebaõige, ebatäpne või eksitava teabe esitamine ja avaldamine;
   6. www.dodo.ee internetileheküljel sisalduva teabe ilma DoDo OÜ poolse eelneva kirjaliku nõusolekuta reprodutseerimine ja avaldamine;
   7. kasutajatele ilma nende nõusolekuta prügiposti elektrooniline levitamine (sh masspostitus);
   8. arvutiviiruste või muu tehnoloogia levitamine, mis võib kahjustada DoDo OÜ ja kasutajate huvisid ja vara;
   9. www.dodo.ee internetilehekülje kasutamisel tülide õhutamine, ebatsensuursete väljendite kasutamine ning vägivalla propageerimine;
   10. kõikvõimalikud muud tegevused, mis kahjustavad DoDo OÜ , www.dodo.ee internetilehekülje ja kasutaja mainet, rikkuvad www.dodo.ee internetilehekülje korralikku toimimist ja DoDo OÜ pakutavate teenuste kvaliteeti ning kasutaja või DoDo OÜ huve ja õigusi.
  2. Kasutaja kohustub kasutamislepingu ja selle lahutamatute osade rikkumise korral hüvitama DoDo OÜ-le saamata jäänud tulu ja katkenud äritegevusega seotud kulu ning maksma leppetrahvi. Leppetrahvi maksmine ei vabasta kasutajat kohustuste täitmisest.
  3. Kasutajat loetakse vastutavaks kasutamislepingus ja selle lahutamatutes osades sätestatud tingimuste rikkumise eest, kui rikkumise eest vastutab kasutaja esindaja (juhatuse või seda asendava organi liige või muu teda esindav isik).
  4. Kasutajat loetakse mistahes asjaolust teadlikuks või seda ette näinuks või olukorras olevaks, kus ta pidi seda teadma või ette nägema, kui asjaolust teadis või seda nägi ette või pidi sellest teadma või seda ette nägema mistahes tingimustest nimetatud isik, kelle eest kasutaja vastutab.
 9. Kasutamislepingu muud tingimused
  1. DoDo OÜ edastab kasutajale teateid omal valikul sõltuvalt edastatava teate sisust kasutaja postiaadressile, elektroonilisele aadressile või virtuaalsele kontole. Teade loetakse kasutajale kätteantuks, kui teate postitamisest on möödunud viis tööpäeva.
  2. Kui www.dodo.ee internetilehekülg ei tööta tehnilistel või muudel põhjustel ja selle tagajärjel ei ole kasutajal võimalik kasutada DoDo OÜ teenust täielikult või osaliselt, pikendatakse DoDo OÜ poolt antud teenuse osutamine kasutajale nimetatud aja võrra automaatselt.
  3. Kui kasutamislepingu ja selle lahutamatute osade säte osutub Eesti Vabariigi seadusandlusega vastuolus olevaks, on kasutamisleping ja selle lahutamatud osad muus osas kehtivad.
  4. Kasutamislepingu ja selle lahutamatute osade kehtivust ei mõjuta asjaolu, et pooled ei ole kokkuleppinud tingimustes, mis on nende õiguste ja kohustuste määramiseks oluline, kui võib eeldada, et kasutamisleping oleks sõlmitud ka ilma selles tingimuses kokku leppimata. Sellisel juhul kohaldatakse tingimust, mis on antud asjaolusid arvestades mõistlik, lähtudes poolte tahtest, lepingu olemusest ja eesmärgist ning heast usust.
  5. Kasutamislepingu ja selle lahutamatute osade sätteid tuleb tõlgendada koos kasutamislepingu ja selle lahutamatute osade teiste sätetega, andes igaühele neist tähenduse, mis lähtub kasutamislepingu ja selle lahutamatute osade kui terviku tähendusest. Sätete tõlgendamisel eelistatakse tõlgendust, mis muudab kasutamislepingu ja selle lahutamatute osade säte seaduslikuks või kehtivaks. Kahtluse korral tuleb väljendeid, millel võib olla rohkem kui üks tähendus, mõista viisil, mis sobib kõige rohkem sätete olemuse ja eesmärgiga.
  6. Kasutamislepingus ja selle lahutamatutes osades sätestatud kohustused täidetakse tingimustes sätestatud tähtaja jooksul. Juhul kui kasutamislepingu ja selle lahutamatutes osades tähtaega sätestatud ei ole, täidetakse kohustused siis hiljemalt viie tööpäeva jooksul arvates kasutaja või DoDo OÜ poolt vastavasisulise nõude esitamisest.
  7. Kasutaja ja DoDo OÜ vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui see osutub võimatuks, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.
 10. Kasutamislepingu lõpetamine ja lõppemine
  1. Kasutamisleping lõppeb DoDo OÜ poolt kasutaja juurdepääsu www.dodo.ee internetileheküljele blokeerimisel ja DoDo OÜ poolt kasutaja konto www.dodo.ee internetileheküljel blokeerimisel. Kasutamislepingu lõppemine ei vabasta kasutajat kasutamislepingust ja selle lahutamatutest osadest tulenevate kohustuste täitmisest.
  2. Kasutamisleping lõppeb kasutaja poolt konto sulgemisel, kui kasutajal on täidetud kõik kasutamislepingus ja selle lahutamatutes osades sätestatud kohustused.